Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Möt Michael Sikora, medlem i Stanford Working Group

Denna #OMFScienceWednesday är vi glada att kunna presentera ett härligt tillskott till vårt team, Michael Sikora. Michael höll en presentation vid det senaste Gruppsymposiet om den Molekylära Basen i ME / CFS vid Stanford University.

Michael Sikora

”Huvudämnet för min kandidatexamen vid Schreyer Honors College, Penn State University, var biologi, med speciell inriktning på genetik. Där intresserade jag mig främst för populationsgenetik, ett ämne som använder sig av gensekvensiering för att bestämma utbredningen av olika mänskliga populationer. Mitt examensarbete, med titeln “Modelling Male Demographic Histories from Y-chromosome Data by Measuring Star-shaped Genealogies” genomfördes till största delen under min tid vid Wellcome Trust Sanger Institute i Hinxton, England. Under detta arbete uppskattade vi hastigheten hos europeiska och afrikanska populationsökningar baserat på Y-kromosomdata och såg en extremt snabb ökning i den europeiska populationen under neolitikum [i dagligt tal: yngre stenålder].

Efter min examen gick jag vidare till genetikprogrammet vid Stanford University för min doktorsavhandling. Där arbetade jag i laboratoriet som drivs av Lars Steinmetz, tidigare doktorand hos Ron Davis. En stor del av mitt doktorandarbete har skett i gränslandet mellan teknik och immunologi.

I samarbete med Huang Huang, som arbetar i laboratoriet som drivs av Mark Davis, och Saiful Islam, utvecklade vi en metod för att välja ut enstaka celler baserat på egenskaperna hos en specifik gen för högupplöst hel transkriptomsekvensiering. Vi applicerar denna metod på CD8*T-celler genom att screena T-cellreceptorsekvenser (TCR-sekvenser) för att med stor precision hitta T-celler med klonexpansion.

T-celler är de celler i immunsystemet som kan hitta och oskadliggöra infekterade celler. Dessutom ökar de i antal genom klonexpansion. Klonexpansion innebär att cellen duplicerar sig själv, vilket ökar mängden celler som är specifika för en viss infektion. Denna reaktion, klonexpansionen, är dock mycket specifik och uppkommer enbart om T-cellerna känner igen en antigen. Det initiala arbetet visar att klonexpansionen ses i betydligt högre grad hos patienter med ME / CFS än hos kontrollgrupper. Detta tyder på att immunsystemet är aktiverat hos patienter med ME / CFS.

I samarbete med Ron Davis applicerar vi därför vår screening-metod för att välja ut enstaka celler i kontexten kring ME / CFS. Tidiga resultat tyder på att vi faktiskt ser en ökad aktivering av immunsystemet hos patienter med ME / CFS och att dessa T-celler kan döda infekterade celler, eller helt friska celler, precis som hos en autoimmun sjukdom. De tidiga resultaten är lovande, men forskningen är fortfarande i sin linda. Därför planerar vi att ytterligare karaktärisera fler av immunsystemets celler och belysa mekanismerna som leder till klonexpansion hos CD8*T-celler.

Jag är mycket glad att vara en del av ME / CFS-teamet vid Stanford och jag ser fram emot att bidra till karaktäriseringen av ME / CFS.” 

Tack, Michael, för att du delar med dig av din expertis till forskningen kring ME / CFS och för din iver att bidra till forskning som kommer att hjälpa miljoner människor med denna sjukdom.

OMF tackar Linda Andersson för den svenska översättningen.